ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПОПОВО

НАЧАЛО

ИСТОРИЯ

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИ

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН НА МОМН

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ЗА МАТУРИТЕ
 ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ: 080010112, e-mail:  obhvat@mon.bg

Информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID 19

ОБЯВА ЗА РАБОТНО МЯСТО
Длъжност: учител – начален етап


ОБЯВА ЗА РАБОТНО МЯСТО
Длъжност: учител , ЦОУД – начален етап


ОБЯВА
прием на документи за записване на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година


ОБЯВА
за провеждане на подбор за длъжността "ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ" по проект BG05M20P001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

              Обява                                                 Заявление                                       Автобиография


ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ПРОФИЛ  НА  КУПУВАЧАДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯЗаповед за утвърждаване на новите правила за поддържане профила на купувача и управление цикъла на обществените поръчки


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
 Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

Информация за същността на всеки вид социална услуга

Практическите насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуаци
ДОКЛАД - АНАЛИЗ НА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОБЛЕМА С НАСИЛИЕТО И ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА ПРОТИВИДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗСВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ КЪМ 01.10.2021 ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНАПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ "Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ПОПОВО

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ "Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ "Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ПОПОВО" 2020 - 2024 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 2020 - 2025 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВСЯКА ГРУПА, ВКЛЮЧЕНА В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧЕБНИЯ ДЕН

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ "Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗНОВЪЗРАСТОВА ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА (5 и 6 годишни)

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА КУЛТУРНА И СПОРТНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ "Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 
3
Протокол
4
Протокол 5
Протокол 6
Протокол 7
Протокол 8
Протокол 9
Протокол 10


ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ  В НАЧАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ  В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ И ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА В НАЧАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН СРОК


ГРАФИК ЗА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ
В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН СРОК

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП - 1, 2 КЛАС

Протоколи от състезанието математика без граници
Есен 2020          Зима 2021          Пролет 2021Утвърден бюджет за 2021 година на ОУ "Свети Климент Охридски" - Попово

Касов отчет към 31.03.2020 година на ОУ "Свети Климент Охридски" - Попово

Анализ за изпълнението на бюджетния план към 31.03.2021 година

Касов отчет към 30.06.2020 година на ОУ "Свети Климент Охридски" - Попово

Анализ за изпълнението на бюджетния план към 30.06.2021 година

Касов отчет към 30.09.2020 година на ОУ "Свети Климент Охридски" - Попово

Анализ за изпълнението на бюджетния план към 30.09.2021 година


КАСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

В ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

Участие на учениците от  III и IV  клас в съвместната инициатива на Община Попово и „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - клон Попово посветена на 22 март- Международния ден на водата...Професиите в моето семейство

Учениците от IIб клас от ОУ“Св.Климент Охридски“ с желание работят за усвояване на предприемачески умения по програмата на Джуниър Ачийвмънт – България...

В "РОДИНА" АД

 Младите предприемачи в трети клас  от клуб „Предприемачество“  по програмата на Джуниър Ачийвмънт „Нашият град“ от ОУ „Св. Климент Охридски” посетиха "Родина-Холдинг" АД...МАЛКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЧАРИ

През 2014 година се навършват 115 години от откриването на Поповската железопътна гара. Във връзка с годишнината от основаването учениците от първи „б” клас на ОУ”Свети  Климент  Охридски”- град  Попово посетиха ЖП гара- Попово...

ЗАЕДНО, ЗАДРУЖНО, С ОБЩИ УСИЛИЯ

Първокласниците от ОУ „Свети Климент Охридски” – град Попово посетиха офиса на „Санико  09 “ ЕООД – застрахователен посредник към  „ ЗД  Евроинс “ – АД...УСПЕШНИ В БИЗНЕСА

Как да бъдем успешни в бизнеса? Как да изберем своята професия? Това разкри  пред третокласниците като родител-консултант  господин Николай Черкезов-търговски мениджър за България на американската компания „Монсанто“...

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР

На 18 декември в ОУ” Св.Климент Охридски” се проведе Коледен базар с благотворителна цел...От 9 януари 2012 г. ОУ „Св. Климент Охридски” работи по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”...

Тържество в  подготвителна група 

В подготвителната група в ОУ ”Св.Климент Охридски”, гр.Попово се проведе тържество посветено на баба и дядо...Урок в съдебната палата

По проект „Заедно, задружно, с общи усилия” учениците от четвърти клас на ОУ ”Св. Климент Охридски” - Попово, ще добиват житейски умения, свързани с държавни институции...
ЗАЕДНО, ЗАДРУЖНО, С ОБЩИ УСИЛИЯ 


ОУ ”Св.Климент Охридски” - Попово и  РУ  "Полиция" - Попово за първа учебна година откриха “Детска полицейска академия”. Основната цел на дейността е подобряване на обществената сигурност на децата и изграждане на поведенчески модели за защита и самозащита  ...  

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

ТВОЯТ ЧАС

ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

   
НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ

МРЕЖАТА НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИДобромир Димов / ОУ "Св. Климент Охридски" - Попово